menu

Opłaty za przedszkole

2017-09-16 13:29:17 (ost. akt: 2017-09-16 13:33:44)

Prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole tylko przelewem do 20 dnia każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym wyliczeniem na dany miesiąc. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto. Informujemy, że wyjątkowo tylko 20 września (środa) w godzinach 7.30-15.00

Zgodnie z § 8 ust.2 pkt.1 umowy w sprawie świadczenia usług, wychowania i opieki przedszkole może rozwiązać umowę (skreślić dziecko z listy przedszkolnej) w przypadku nie uiszczenia przez Rodziców opłat za przedszkole przez okres jednego miesiąca, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie i bezskutecznym upływie dodatkowego wyznaczonego terminu zapłaty zaległości.